NH2

                          H                                      C=O 

1- فرمول COOHـــCـــCH2ـــCH2ـــCH2ـــN             نشان دهنده كدام اسيد آمينه است .

                      NH2                               H

الف) آرژانين (Arg)5  ب) اورني تين (Orn) 5   ج) ليزين (Lys)5    د) سيترولين (Cit)5

2- نقطه ايزوالكتريك تيروزين با pk3=10 , pk2=q.1 , pk1=2.2 چقدر است .

الف) 7/59 5          ب) 6/1 5              ج) 9/5 5              د) 5/65 5

3- كداميك از اسيد آمينه هاي زير داراي گروه جانبي (ريشه R) قطبي و غيريوني است .

الف) Glu 5           ب) Lys 5             ج) Ser 5             د) Gly 5

4- كداميك از اسيد آمينه هاي زير داراي ايزومر نوري نمي باشد .

الف) Pro 5           ب) Ala 5             ج) Gly 5              د) Thr 5

5- معمولاً وزن يك مولكول پروتئين ...............

الف) بيشتر از 50000 دالتون است 5                   ب) بيشتر از 1000 دالتون است 5            

ج) كمتر از 5000 دالتون است 5                        د) بيشتر از 5000 دالتون است 5

6- كداميك از پروتئينهاي زير از صفحات چين دار بتا تشكيل شده است .

الف) كراتين 5         ب) كلاژن5            ج) اكستاسين 5        د) فيبروئين5

7- عامل پايداري ساختمان دوم پروتئين ها چيست .

الف) فقط پيوندهاي هيدروژني 5                         

ب) پيوندهاي هيدروژني – نمكي و هيدروفوب 5

ج) پيوندهاي دي سولفيد و پيوندهاي ضعيف  5        

د) فقط پيوندهاي كووالانسي 5

8- در مورد حلاليت پروتئين ها كدام گزينه درست نيست .

الف) در اثر افزودن نمكهاي خنثي افزايش مي يابد5            

ب) در اثر افزودن نمكهاي خنثي كاهش مي يابد5               

ج) در اثر افزودن استون به محلول آبي كاهش مي يابد5                

د) در Phi به حداكثر خود مي رسد5

9- آنتي كورهاي گياهي بيشتر چه مولكولهايي هستند .

الف) ليپوپروتئينها 5           ب) پروتئين ها 5      ج) گليكوپروتيئنها5  د) پروتئوگليكانها5

10- در مورد اكستانين كدام گزينه زير درست نيست .

الف) يك گلوكوپروتئين است5         

ب) در مكانسيم استاع ديواره ياخته گياهي مداخله مي كند5     

ج) سرشار از هيدروكسي پرولين و سرين است5               

د) توسط پيوندهاي غيركووالانسي به پلي اوزيدهاي ديواره ياخته متصل مي گردد5

11- در مورد آلرون كدام گزينه زير درست نيست .

الف) يك پروتئوپلاست است 5                   ب) داراي دو جزء گلوبوئيد و كريستالوئيد است5

ج) داراي فيتين است 5                           د) داراي mRNA و ريبوزوم نمي باشد5

12- غناي پرولامين ها از چه نظر است .

الف) Glu 5           ب) Arg 5             ج) Lys 5             د) Trp 5

13- كداميك از پروتئينهاي زير جزء پرولامين ها نيست .

الف) هوردئين5       ب) زئين 5             ج) لگومين5           د) گليادين5

14- در پيازها ، غده ها ، ميوه ها و ريزومها ، پروتيدها اساساً به چه صورتي هستند .

الف) پروتئين5        ب) پپتيد 5    ج) اسيد آمينه هاي آميدي 5   د) اسيد آمينه هاي بازي 5

15- در آوندهاي آبكشي انتقال مشتقات نيتروژني به چه صورت است .

الف) آمينواسيدهاي دي كربوكسيليك و آميدهاي آنها5            ب) 5          

ج)  5                                                          د) پپتيدهاي كوچك5

16- هرگاه هگزا پپتيد مقابل در برابر انزيم كيموتريپسين واقع گردد چه محصولاتي توليد خواهد شد .

Arg-Gly-Trp-Pro-Met-Phe

الف) دو عدد تري پپتيد 5                        

ب) يك تري پپتيد ، يك دي پپتيد و يك aa 5           

ج) يك پنتاپپتيد و يك aa  5                     

د) يك تترا پپتيد و يك دي پپتيد 5

17- بهترين شيوه جهت تشخيص وجود اسيد آمينه در يك محيط استفاده از .................. مي باشد .

الف) الكتروفورز5                                 ب) كروماتوگرافي تعويض يوني 5             

ج) معرف ناين هيدرين 5                         د) معروف بيوده (سولفات مس II) 5

18- بهترين روش شيميايي جهت جدا كردن تك تك aaها از پپتيدها و شناسايي آنها كدام است .

الف) آمينو پپتيداز5  ب) كربوكسي پپتيداز5 ج) واكنش ادمن5    د) واكنش سانگر5

19- با استفاده از يك تامپون مشخص اساس الكتروفورز چيست .

الف) بار اجزاء5      ب) وزن اجزاء5      ج) شكل اجزاء5       د) هر سه مورد5

20- در مورد آنزيمها كدام گزينه زير درست است .

الف) آنزيمها همگي پروتئين مي باشند5                 

ب) آنزيمها به طور كامل اختصاصي مي باشند 5               

ج) سوبستراي آنزيمها فقط مولكولهاي آلي مي باشد5            

د) هيچكدام از گزينه هاي فوق درست نيست5

 

21- در مورد Km كدام عبارت درست است .

الف) ثابت تفكيك كمپلكس سوبسترا و آنزيم است 5             

ب) به نوع سوبسترا بستگي ندارد5            

ج) نصف غلظت سوبستراي لازم براي رسيدن به Vmax است5              

د) هرچه Km بزرگتر باشد ميل تركيبي آنزيم به سوبسترا كمتر است5

22- كداميك از كوآنزيمهاي زير منتقل كننده ريشه يك كربنه نمي باشد .

الف) Biotin 5       ب) THFA 5         ج) B12 5              د) TPP 5

23- كداميك از گزينه هاي زير در مورد آنزيم ناظم درست نيست .

الف) در سيستمهاي چند آنزيمي معمولاً اولين آنزيم است5               

ب) داراي بيش از يك رشته پروتئيني است5           

ج) داراي يك شكل فضايي است5               

د) داراي جايگاههاي تنظيمي مي باشد5

24- در مورد ايزوآنزيمها كدام گزينه زير درست نيست .

الف) با استفاده از الكتروفورز آنها را مي توان جداسازي نمود5                 

ب) داراي Km يكساني هستند5                

ج) داراي عمل يكساني هستند5                 

د) برخي از aaهاي آنها با يكديگر تفاوت دارد5

25- فوماراز جزء كدام طبقه آنزيمها مي باشند .

الف) ليازها5           ب) ترانسفرازها5     ج) ليگازها5           د) اكسيدوردوكتازها5

26- كداميك از DNAها بصورت چپ گرد است .

الف) A 5              ب) B 5                ج) Z 5                 د) D 5

27- كداميك از دز اسيدهاي نوكلئيك زير مي تواند داراي بازهاي غيرمعمول باشد .

الف) DNA 5         ب) mRNA 5       ج) tRNA 5          د) هيچكدام 5

28- يك نوكلئوتيد نرمال كه در ساختمان DNA شركت دارد تشكيل شده است .

الف) از يك باز آلي نيترون دار+ قند پنج كربني كه قند با پيوندN- گليكوزيدي به باز متصل است5    

ب) از يك باز آلي نيتروژن دار + قند پنج كربني + َ3 وَ5- فسفات5            

ج) از پيوند5- گليكوزيدي قند پنج كربنه با يك باز آلي نيتروژن دارد و َ3- فسفات5              

د) از پيوند N- گليكوزيدي قند پنج كربنه با يك باز آلي نيتروژن دارد و َ5- فسفات5

29- به هنگام بيوسنتز پروتئين هرگاه كدون َ-A-C-G-3َ5 باشد آنتي  كدون چگونه است .

الف) َ-T.G.C-3َ5 5  ب) َ-T.G.C-5َ3 5 ج) َ-C.C.A-3َ5 5  د) َ-A.C.G-5َ3 5

30- كداميك از rRNA هاي زير جزء rRNA يوكاريوتي نيست .

الف) 28S 5          ب)18S  5           ج)  5              د) 16S 5

31- واكنش هاي راه امبدن – ميرهوف(گليكوليز) را چگونه مي توان خلاصه نمود .

 

الف)                                                    5     ب)                                            5

 

 

 

ج)                                                      5     د)                                              5

 

 

 

32- ازسوختن هر مولكول استيل كوآنزيم A در چرخه تري كربوكسيليك اسيد چند ATP حاصل خواهد شد.

الف) 38ATP 5     ب)12ATP 5        ج) 15ATP 5        د) 8ATP 5

33- به ازاي هر كربني كه از گلوكز در مسير نپتوزفسفات به CO2 تبديل مي شود .

الف) يك ريبوز و يك NADPH2 توليد مي شود5              

ب) يك ريبوز و يك NADH2 توليد مي شود5                   

ج) 2NADPH2 توليد مي شود5               

د) يك ريبوز و يك NADPH2 و يك H2O توليد مي شود5

34- كداميك از تركيبات زير جزء چرخه كربس نيست .

الف) فوماريك اسيد5                                        ب) سوكسينيك اسيد5

ج) - كتوگلوتاريك اسيد 5                                د) مالونيك اسيد5

35- آنزيم واكنش زير چيست .

گلوكز- UDP مانوز - UDP

الف) ايزومراز 5      ب) اپي مراز5         ج) انورتاز5           د) ترانسفراز5

36- آنزيمي كه باعث توليد انشعاب در نشاسته مي گردد چه نام دارد .

الف) آنزيم Q 5       ب) اميدون – سنتاز5          ج) شاخه ساز5        د) ليگاز5

37- اولين اسيد چربي كه توسط سيستم اسيد چرب سنتاز توليد مي گردد كدام است .

الف) اسيد استشاريك 5  ب) اسيد پالتيك5    ج) اسيد اولئيك5       د) اسيد لوريك5

38- انرژي مصرف شده جهت توليد اسيدهاي چرب كدام است .

الف) ATP 5         ب) NADH2 5       ج) FADH2 5        د)NADPH2 5

39- باجورشدن هر زوج كربن از يك اسيد چرب اشباع طي اكسيداسيون چه ماده اي حاصل نمي گردد.

الف) استيل كوآنزيم A 5  ب) FADH2 5 ج) NADH2 5       د) NADPH2 5

40- هيدروكسي اسيدهاي چرب طي كداميك از فرآيندهاي زير نمي تواند توليد شود .

الف) - اكسيداسيون 5                           ب) β- اكسيداسيون 5                   

ج) W- اكسيداسيون 5                             د) اكسايش پيوندهاي دوگانه 5

41- دي اسيدها كداميك از فرآيندهاي زير توليد مي شوند .

الف) - اكسيداسيون 5                           ب) β- اكسيداسيون 5                   

ج) W- اكسيداسيون  5                           د) احيا پيوندهاي دوگانه 5

42- الكل هاي چرب طي كداميك از فرآيندهاي زير توليد مي شوند .

الف) - اكسيداسيون 5                          ب) β- اكسيداسيون 5                   

ج) W- اكسيداسيون  5                           د) احيا پيوندهاي دوگانه 5

43- در گياهان استيل كوآنزيم A به چه مواردي نمي تواند تبديل شود .

الف) قندها5            ب) چربي ها5         ج) انرژي5            د) پورين ها5

44- اولين واكنش جهت تثبيت آمونياك كدام است .

الف) Gln Glu+NH3 5                    ب) Gln -KG+NH3  5       

ج) -KG+Gln Glu+Glu 5            د) Gln ASP+NH3 5

45- جهت احياي نيترات به نيتريت چند الكترون لازم است .

الف) -2e 5                     ب) 12e- 5            ج) 4e- 5              د) 8e- 5

46- انتقال NH3 بر روي كداميك از اسيدهاي زير باعث توليد آلانين خواهد شد .

الف) اسيد پيروويك5  ب) - كتوگلوتارات5 ج) اگزالواستات5  د) گليكوكوليك اسيد5

47- اولين اسيدآمينه اي كه در محل فتوسنتز از فرآورده هاي فتوسنتزي ايجاد مي شود چيست .

الف) Gly 5           ب) Gln 5             ج) Ala 5              د) Ser 5

48- كداميك از اسيدآمينه هاي زير طي فرايند كاتابوليسم به كتوگلونارات تبديل نمي شود .

الف) Arg 5           ب) Gln 5             ج) Pro 5             د) Lys 5

49- كداميك از اسيدآمينه هاي زير فقط در گياهان توليد مي شود .

الف) Pro 5           ب) His 5             ج) Gly 5              د) Phe 5

50- كداميك از اسيد آمينه هاي زير نمي تواند از اسيد شيكميك توليد شود .

الف) Phe 5          ب) Tyr 5             ج) Trp 5             د) His 5

51- كداميك از آلكالوئيدهاي زير از پورنيها نمي باشد .

الف) تئوبرومين 5    ب) تئوفيلين5                    ج) نيكوتين5           د) كافئين5

52- كداميك از هورمونهاي زير از Trp توليد مي شود .

الف) ژيبرلين 5       ب) اكسين 5           ج) اتيلن 5              د) سيتوكينين5

53- فلاونوئيدها .........

الف) جز آلكالوئيدها هستند5                     

ب) از اتصال 3 گروه C2 به اسيد كوماريك منتج مي شوند5            

ج) عموماً بي رنگ مي باشند5                  

د) در جانوران به وفور پيدا مي شوند5

 

+ نوشته شده توسط محمد محمدی در دوشنبه دوم دی ۱۳۸۷ و ساعت 8:8 |